Becikowe, urlop macierzyński, wychowawczy - Mama zna swoje prawa

BECIKOWE 2015 "Becikowe to jednorazowa zapomoga – 1000 zł, które otrzymuje matka, ojciec lub opiekun prawny z tytułu urodzenia dziecka (w przypadku np. bliźniąt rodzic na każde otrzymuje becikowe).

O becikowe będą mogli ubiegać się rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł.

Dochód rodziny w przypadku becikowego będzie ustalany analogicznie do dochodu rodziny uwzględnianego przy ustalaniu innych świadczeń rodzinnych. Pozostałe warunki nabywania prawa do zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie ulegną zmianie.

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

 

Bez zmian pozostaje fakt , że becikowe zostanie wypłacone pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Zaświadczenie potwierdza fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa - w każdym trymestrze ciąży. Musi zostać wypisane na specjalnym formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. "w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka". Zasady te ustalono na podstawie art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

Wzór zaświadczenia do pobrania TUTAJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA do pobrania TUTAJ

Rodziny ubogie, te które kwalifikują się do zasiłku rodzinnego, z okazji narodzin dziecka dostają extra dodatek w wysokości 1000 złotych Becikowe samorządowe , zależy od miejscowość w której mieszkasz. W Bydgoszczy Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacanej ze środków budżetu miasta Bydgoszczy. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo w kwocie 1000,00 zł. Wnioski o przyznanie zapomogi realizowanej z budżetu miasta Bydgoszczy składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty nie tak jak było do tej pory 1008 zł tylko 504 zł ! .W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka realizowaną z budżetu miasta Bydgoszczy. W Inowrocławiu nie ma możliwości uzyskania "miejskiego" becikowego (Wkrótce umieszczona zostanie tutaj informacja w jakich miastach innych naszego regionu można się o nie ubiegać.) Bydgoszcz Urząd Miasta ul. Jezuicka 1 tel. (052) 22 47 04 85-950 Bydgoszcz fax (052) 28 83 01 Grudziądz Urząd Miasta ul. Ratuszowa 1 tel. (051) 644 02 01 86-300 Grudziądz fax (051) 462 58 12 Toruń Urząd Miasta Wały Gen. Sikorskiego 8 tel. (056) 611 87 77 87-100 Toruń fax (056) 622 16 70 Włocławek Urząd Miasta Zielony Rynek 11/13 tel. (054) 411 35 00 87-800 Włocławek fax (054) 411 36 00
Powrót

Urlop Macierzyński

od 1 września 2013 r. wynosić będzie pół roku (20 tygodni podstawowych i sześć tygodni dodatkowych) i będzie można go wydłużyć o kolejne 26 tygodni. W czasie urlopu w wymiarze półrocznym rodzic będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 100 proc. dotychczasowego wynagrodzenia, jeśli skorzysta z rocznego urlopu macierzyńskiego, otrzyma zasiłek w wysokości 80 proc.

Regulowany Kodeksem Pracy urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym. Oznacza to, iż przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy, przy czym bez znaczenia jest tryb nawiązania tego stosunku (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę). Z urlopu macierzyńskiego może korzystać matka dziecka i ojciec dziecka. Pracownica wychowująca dziecko przysposobione oraz mąż pracownicy wychowującej dziecko przysposobione korzystają z urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński (podstawowy) w wymiarze: 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci, 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci. Dodatkowy urlop macierzyński w 2012 roku 4 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka; 6 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt; 6 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków; 6 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków; 6 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci podczas jednego porodu. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na wniosek pracownicy (złożony obowiązkowo na piśmie) jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Pracownice, które w dniu w dniu 1 stycznia 2012 r. korzystać będą z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze określonym dla roku 2011, będą miały prawo do części dodatkowego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem dodatkowego urlopu. Także o dodatkową część urlopu dodatkowego należy wnioskować na piśmie, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu, a dodatkowa część musi przypadać bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu. Pracownica może wykorzystać co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Po porodzie przysługuje jej reszta urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego wcześniej aż do wyczerpania wymiaru urlopu. Jeśli pracownica wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego można udzielić pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Od 2012 zmienia się wymiar urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski będzie wynosił dwa tygodnie. Co ważne w tym samym czasie ( gdy na urlopie będzie tata) na urlopie macierzyńskim będzie mogła przebywać mama dziecka. Uwaga :Z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Zatem na wydłużony urlop mogą się jeszcze udać ojcowie dzieci urodzonych w połowie stycznia 2011 roku! jeśli ktoś potrzebuje szerszych informacji : www.urlopojcowski.info W czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński. Wynosi on 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił początek urlopu. Niezbędnym dokumentem do wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem albo akt urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu oraz oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. W wypadku przysposobienia dziecka do uzyskania tego zasiłku jest konieczne zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przyjęcia dziecka na wychowanie. Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego: urodziła dziecko, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Jeżeli ubezpieczenie w ZUS ustało wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo z naruszeniem przepisów prawa wówczas musi to być poparte prawomocnym orzeczeniem sądu w razie urodzenia dziecka zasiłek macierzyński również przysługuje. Zasiłek macierzyński przysługuje także pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, której dochód na członka rodziny w 2005 roku nie przekroczył netto 504 zł, przy czym w przypadku wspólnego mieszkania z rodzicami czy tesciami ich dochody też się liczą. Dodatek przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Dokumenty składasz w swoim Urzędzie Miasta/Gminy (albo u pracodawcy w kadrach, to zależy od firmy), najlepiej się dowiedzieć jakie, ale zwykle to: -ich formularz: wniosek o zasiłek rodzinny i wniosek o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wych. -zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny za 2005 rok - zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony -zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego Jesli pobierasz alimenty albo ktoś z członków rodziny płaci alimenty to składasz dodatkowe dokumenty, ale to już trzeba się dowiedzieć. Wysokość tego dodatku wynosi 400 zł
Powrót

URLOP WYCHOWAWCZY 2015

Dzięki nowym zasadom, jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego przysługuje również drugiemu rodzicowi. Zmianie uległ także wymiar urlopu wychowawczego z trzech do czterech miesięcy i co najważniejsze może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców. Dodatkowo, urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.

Dłuższy będzie okres, w którym można wykorzystać urlop - dotychczas było to możliwe do ukończenia przez dziecko czterech lat, obecnie - do pięciu. Chodzi o to, by wszyscy rodzice mogli skorzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących po urodzeniu dziecka. Jeżeli któryś z opiekunów zrezygnuje ze swojej części urlopu wychowawczego (której nie można przenieść), oznaczać to będzie, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy.

 

 

Stan prawny od

1 października 2013

Wymiar urlopu 36 miesięcy z czego jeden miesiąc urlopu może być wykorzystany tylko przez jednego z rodziców
Jednoczesne wykorzystanie Jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka mogą być wykorzystane 4 miesiące urlopu wychowawczego
Podział na części Urlop wychowawczy można podzielić na 5 części
Wiek dziecka Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu

 

Korzystną zmianą jest także to że Państwo sfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne za rodziców - samozatrudnionych, pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz rolników i bezrobotnych - opiekujących się dziećmi. Dla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem - jest to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny - jest to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 

Więcej rodziców zostanie wobec tego objętych ubezpieczeniem społecznym w czasie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka. Budżet państwa opłaci za nich składkę emerytalną i rentową przez okres do 3 lat. Nowe przepisy mówią, że osobom mającym co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. W przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS.

 

Powrót