Aktualności

Urlop wychowawczy 2014

W 2014 r. urlop wychowawczy obowiązuje  na nowych zasadach.

Dzięki nowym zasadom, jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego przysługuje również drugiemu rodzicowi. Zmianie uległ także wymiar urlopu wychowawczego z trzech do czterech miesięcy i co najważniejsze może być jednocześnie wykorzystywany przez oboje rodziców. Dodatkowo, urlop będzie mógł być wykorzystywany w pięciu, a nie jak dotychczas, w czterech częściach.

Dłuższy jest także okres, w którym można wykorzystać urlop - dotychczas było to możliwe do ukończenia przez dziecko czterech lat, obecnie - do pięciu. Chodzi o to, by wszyscy rodzice mogli skorzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących po urodzeniu dziecka. Jeżeli któryś z opiekunów zrezygnuje ze swojej części urlopu wychowawczego (której nie można przenieść), oznacza to, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy.

 

 

Stan prawny od

1 października 2013

Wymiar urlopu 36 miesięcy z czego jeden miesiąc urlopu może być wykorzystany tylko przez jednego z rodziców
Jednoczesne wykorzystanie Jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka mogą być wykorzystane 4 miesiące urlopu wychowawczego
Podział na części Urlop wychowawczy można podzielić na 5 części
Wiek dziecka Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
Urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu

 

Korzystną zmianą jest także to że Państwo sfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne za rodziców - samozatrudnionych, pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz rolników i bezrobotnych - opiekujących się dziećmi. Dla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem - jest to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny - jest to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 

Więcej rodziców zostanie wobec tego objętych ubezpieczeniem społecznym w czasie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka. Budżet państwa opłaci za nich składkę emerytalną i rentową przez okres do 3 lat. Nowe przepisy mówią, że osobom mającym co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. W przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS.

 

źródło www.mpips.gov.pl

Kategorie: